Home | De verboden

Mag een moslim buigen en of knielen voor een mens? En hoe zit het met Soerah twaalf vers honderd uit de Koran?


Antwoord: 

Niet elk buiging is hetzelfde als roekoe. Dat mensen voor elkaar buigen met de intentie om respect te tonen of omdat het een gewoonte is, wil niet zeggen dat het verboden is. We kunnen niet zeggen dat het haraam is. Van ouds zien we in de Islamitische wereld dat dergelijke daden verricht werden tegenover sultans of tegenover belangrijke personen.

Ongetwijfeld is het veel beter om zo’n dergelijke daad niet te verrichten.

Als we kijken naar het buigen voor een shia of een soufist geleerde, dan is het is mogelijk om dit onderwerp te beoordelen vanuit traditionele aspecten. Volgens onze traditie is buigen voor bepaalde geleerden of ouderen enkel een uiting van respect. Echter als men de intentie heeft om de persoon tegenover hem te verafgode, dan is dit ten alle tijden niet toegestaan. Een dienaar dient elk van zijn daden volgens een norm te verrichten. Respect en eerbied moet men uiten, echter wel binnen de grenzen van de Islamitische normen; afgoderij kent hierbinnen geen plek. Het is een vereiste van elke dienaar om te houden omwille van Allah, te verafschuwen omwille van Allah en geen enkel schepsel naast Allah te vereren, en daarmee dus ook voor te buigen.

In soerah twaalf vers honderd is ook te zien dat profeet Youssef voor zijn vader uit respect buigt, en niet omwille van afgoderij. Zie hieronder:

“Hij hief zijn ouders op de troon en zij wierpen zich voor hem neder. En hij zeide: "O mijn vader, dit is de vervulling van mijn vroegere droom. Mijn Heer heeft deze verwezenlijkt. En Hij schonk mij een gunst toen Hij mij uit de gevangenis verloste en u uit de woestijn bracht, nadat Satan tweedracht tussen mij en mijn broeders had gezaaid. Voorzeker, mijn Heer is goedertieren voor wie Hij wil. Waarlijk, Hij is de Alwetende, de Alwijze.” (1)

Share this